CODUL DEONTOLOGIC AL TRADUCĂTORULUI / INTERPRETULUI, MEMBRU U.T.A.


OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚIILE TRADUCĂTORULUI

 • Activitatea de traducător, interpret, terminolog şi revizor presupune competenţe şi cunoştinţe specifice, iar practicarea profesiilor implică obligaţii şi responsabilităţi.

 • Aderând la prezentul Cod Deontologic, fiecare membru U.T.A., traducător, interpret, terminolog sau revizor, îşi asumă următoarele angajamente:

 • 1.1. să traducă sau să interpreteze mesajul original cu fidelitate şi cu respectarea următoarelor condiţii:
  a. să traducă exclusiv dintr-o limbă pe care o cunoaşte;
  b. să traducă exclusiv într-o limbă pe care o cunoaşte la nivel de limbă maternă;
  c. să traducă exclusiv într-un domeniu care îi este familiar;

 • 1.2. să nu accepte să lucreze în condiţii care pot afecta negativ calitatea muncii sale;
 • 1.3. să se perfecţioneze continuu în domeniul lingvistic şi în domeniul/domeniile sale de specialitate şi să fie în permanenţă la curent cu evoluţiile tehnice specifice profesiei;
 • 1.4. să se asigure că dispune de toate resursele necesare pentru lucrarea sau serviciile la care se angajează;
 • 1.5. să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor care îi sunt furnizate de client în vederea sau în cursul exercitării activităţii sale şi să nu folosească informaţiile respective în scop personal;
 • 1.6. să se delimiteze de orice situaţii în care ar intra în conflicte de interese;
 • 1.7. să nu menţioneze numele clientului ca referinţă decât dacă a obţinut acordul acestuia;
 • 1.8. să nu subcontracteze lucrări sau servicii decât după ce a obţinut acordul expres al clientului şi să se asigure că subcontractantul va respecta la rândul lui toate obligaţiile la care s-a angajat faţă de client;
 • 1.9. să perceapă tarife care să îi permită funcţionarea în mod legal şi un trai decent;
 • 1.10. să coopereze şi să ofere sprijin celorlalţi membri ai U.T.A. şi să aibă o conduită loială şi corectă faţă de colegi şi faţă de U.T.A.; să nu denigreze un coleg în scopul de a obţine comenzi.
 • 2.1. Traducătorul/interpretul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia şi abuzul de orice fel.
 • 2.2. Traducătorul/interpretul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie.
 • 2.3. Traducătorul/interpretul este dator să respecte viaţa privată a persoanei pentru care traduce (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă).
 • 2.4. Traducătorul/interpretul este dator să ţină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicaţi în infracţiuni, ca victime sau ca autori, cu excepţia situaţiei în care interesul public cere ca aceştia să fie identificaţi, sau la solicitarea expresă a părinţilor sau a reprezentanţilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului.
 • 2.5. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelaşi regim beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi, etc.).
 • 2.6. Traducătorul/interpretul este dator să nu discrimineze nicio persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităţi şi să nu instige la ură şi violenţă atunci când traduce fapte sau puncte de vedere politice, religioase, extremiste etc.
 • 2.7. În chestiunile pe care le traduce, traducătorul/interpretul trebuie să facă eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.
 • 2.8. Traducătorul/interpretul va respecta în traducere regulile citării. În cazul citării parţiale a unei persoane, el are obligaţia de a nu denatura mesajul acelei persoane.
 • 2.9. Traducătorul/interpretul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acelor surse care solicită să îşi păstreze anonimatul sau a acelor surse ale căror dezvăluire le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică sau locul de muncă.
 • 2.10. Folosirea statutului de traducător/interpret pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi constituie o gravă încălcare a normelor etice şi este inacceptabilă.
 • 2.11. Traducătorul/interpretul nu va accepta daruri în bani sau în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului său profesional.
 • 2.12. Traducătorul/interpretul va evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese.
 • 2.13. Traducătorul/interpretul îşi va exercita profesia conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de Statutul U.T.A.
 • 2.14. Traducătorul/interpretul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, poate să publice şi scuze.
 • 2.15. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă.
 • 3.1. Traducătorul/interpretul în Republica Moldova este protejat de Hotărârea Nr. 459
  din 05.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii,  organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti (Publicat: 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126; Data intrării în vigoare: 20.09.2009) şi de Legea Nr. 264 din 11.12.2008 cu privire la autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de Procuratura Generală, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de notari şi avocaţi şi de executorii judecătoreşti (Publicat: 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58; Data intrării în vigoare: 20.09.2009).
 • 3.2. Traducătorul/interpretul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.
 • 3.3. Traducătorul/interpretul are dreptul la clauză de conştiinţă. El are libertatea de a refuza orice demers împotriva principiilor eticii profesionale sau a propriilor convingeri. Această libertate derivă din obligaţia traducătorului/interpretului de a traduce cu bunăcredinţă.
 • 3.4. Traducătorul se bucură, potrivit legii, de protecţia semnăturii personale.
 • Prezentul Cod Deontologic este parte integrantă a Statutului U.T.A., adoptat de către Fondatorii U.T.A., aprobat la Adunarea de constituire a Asociaţiei Obşteşti Uniunea Traducătorilor Autorizaţi din Moldova în baza procesului-verbal ,,09 martie 2010”, înregistrat de Ministerul Justiţiei cu Nr. 4553, la ,,26 martie 2010”.